09 06 2016

Usui Reiki Temelleri - 1

EZOTERİZM


 

GİRİŞ

Psikoloji bize, insanın ruhsal yönüyle ilgili bir bakış açısı sundu. Ancak ruh, evrende nere­yeve nasıl yerleştirildi? Bir insanın ruhu hangi yaşam şartlarına boyun eğiyor, tâbi oluyor? Bu ve buna benzer soruları da ezoterizm yanıtlan İnsan "Bir"den geldi ve tekrar "Bir"e dö­necek. Bu geliş-gidiş arasında zıt kutuplu bir yaşam vardır. Zıt kutupluluk veya polarite, ayrılmış olma duygusuyla nitelenir. İnsan, öteki insanlardan, üst-kendiliğinden ya da Ya­ratanından ayrıldığını hisseder ve bu duygu durumu ona acı ve ızdırap verir.

"Üst-kendilik" ruhtur. Ruhsal Bir'den bir parça koparak insan bedenine enkarne olur. Üst kendilikten koparak ayrılan ve bir bedene enkarne olan bu parçaya "parçalanmış ruh" ya da "bireysel ruh" denilir.

Parçalanmış ruhtaki bilinç ve "ben"e de "orta-kendilik" denilir. Üst-kendilikle iletişimden sorumlu olan ruhsal alana da "alt-kendilik" denilir. Alt-kendilik, bilinçdışını temsil eder. Ezoterik gelişimin bir hedefi de, üst-kendilik ile orta-kendiliğin iletişimini tekrar kurmak ve algılanabilir bir hâle getirmektir. Bu başarıldığında, üst-kendilikten ayrı oluş hissedil­mez ve anlam dolu, memnuniyet içinde bir yaşam sürdürülebilir. Ancak bu yol, alt-kendi­lik ve bilinçdışı üzerinden geçerek devreye girer.

Ezoterizm, insanın ruhsal alanını ve psikolojisini farklı alanlara bölmektedir, bu alanlar: Üst-kendilik, orta-kendilik ve alt-kendilik alanlarıdır. Orta-kendilik, bilinç ile "ben"in kar­şılığıdır. Alt-kendilik, kişisel bilinçdışının ve ortak bilinçdışındaki arketiplerin karşılığıdır. Demek ki, ezoterik yol ile psikolojik yol sıkıca birbirlerinin içlerine geçmişlerdir. Ancak ezoterizm, üst-kendiliğe giden yolu başka bir bakış açısıyla arayıp-hareket eder: İnsan kendisiyle kozmik enerji arasındaki bağları öğrenmek ve ezoterik temel yasaları bilerek bunları hayatına entegre etmek mecburiyetindedir. Bu görüşten hareket ederek, insanın üst-kendiliğe giden yolda ilerlemesi mümkün olur. Bu yolda yürümek için de projeksiyon­ların dışarıdan (yani, yansıtıldıkları yerden) geri alınmaları gerekir. Bunun yanı sıra, varo­luş hakkında anlayış kazandıran derin bir idrak süreci geçilmelidir. Bu idrak süreci, birey­sellik hakkında bugüne kadar yapılmış olan ezoterik açıklamaların genişlemesini sağlar. Kişinin ruhsal bireyselleşme süreci, kendiliğini gerçekleştirmesiyle sonlanır (ki, kendiliği­ni gerçekleştirme hâli bu hayatta çok az insana bahşedilmiştir). Ezoterik görüşün hedefi kendiliği tanımaktır (bilmektir). Kendiliği bilme idrakine yaklaşmak için ise, kendiliği ger­çekleştirme hâline kadar gelişmeye devam etmek şarttır. Varoluşun yapısı hakkındaki id­rak hâli, ruhsal yönden ezoterik bilgilerin temel yasalarına girerek ve bunları işleterek el­de edilir. Burada farklı görevler ortaya çıkar. Bu görevlerden birisi de ışığı serbest bırak­maktan yani ışığın kurtuluşudur.


 

0
0
0
Yorum Yaz