18 06 2016

Usui Reiki Özellikleri

  • Reiki Eneıjisinin Özellikleri

Reiki'ye uyumlanan bir kişi, artık kendisine ve başkalarına Reiki verebilir. Reiki Enerjisi ne zaman kullanılırsa-kullanılsın, daima aynı özellikte ve değişmeyen bir kalitede olur.

Reiki enerjisi, verici üzerinden alıcının enerji sistemine akar. Aura ile beden, enerji sistemine aittirler. Auradaki bozulmalar sık aralıklarla ve sürekli olurlarsa, bir süre sonra ağrılara ve hastalıklara yol açarlar. Ama bu du­rum kendisini önce aurada belli eder. Ondan sonra bedene, yani aşağıya iner ve grip veya soğuk algınlığı gibi semptomlarla kendisini gösterir.

Reiki, öncelikle insanın süptil alanlarına, sonra da bedenine etki eder ve insanı en te­mel düzeyde etkilemeye başlar.

Geçmişteki ağrıların ve travmaların meyda­na getirdikleri enerji blokajlarını Reiki'yle çö­zebiliriz. Enerjinin çözülmesiyle birlikte geç­mişteki ağrıları ya da acıları tekrar hissederiz, ama bir blokaj ancak bu şekilde tamamen çö­zülebilir. Bu durumda "fazla” Reiki yapmanın çok sayıda derin travmayı çözebileceğinden ve bunların hepsinin birden işlenmesinin mümkün olamamasından endişe edilebilir. Ama buna gerek yoktur. Çünkü burada, Rei- ki’de ve bilinçdışımızda bulunan bilgelik dev­reye girer: Enerji blokajlarının sadece işlene­bilecek kadarı çözülür.

Reiki’nin "çok fazla” alınması söz konusu değildir, o, bireysel ölçüye göre, yeterince alı­nır ve "sadece” genel yapının iyileştirilmesini destekler. Reiki, daima pozitif etkili bir enerji­dir. Onu, bir başkasına zarar vermek için kulla­namayız. Reiki enerjisi ışıktır. Işık, zıt kutuplu değildir. Yani o asla, zıt kutuplu enerjilerde ol­duğu gibi, zarar verecek bir şeyi oluşturmaz.

Reiki, bir problemin, bir şikâyetin veya bir rahatsızlığın semptomlarını ortadan kaldır­makla kalmaz, asıl sebeplerini de giderir. Sa­dece semptomlarla mücadele edersek ağnyı geçiremeyiz. Bu nedenle Reiki işe önce sebe­bi etkilemekle başlar ve böylece sürekli bir iyileşmeyi hedefler. Zihinsel ve fiziksel alanda bu, kendini, eskiden beri bulunan ve artık be­dende yerleşmiş olan bir ağnnın çözülmesiyle gösterir. Ancak bir hastalığın veya rahatsızlığın sebebini etkiledikten sonra bu çalışmayı, dai­ma bir bilinçlenme süreci ile desteklemek ge­rekir.

Örneğin içimizde halen çocukluk dönemi­ne ait olan bir travma varsa, ki bu kendisini aurada bir enerji blokajı olarak gösterecektir, Reiki ile bu travmanın tekrar farkına varırız. Bu travmaya neden olan olayı tekrar hatırlarız, il­gili duygulan tekrar yaşarız ve böylece travma çözülmeye başlar. Sıklıkla (ki, öyle olmalıdır), bizi travmaya sokan koşulları ve bağlantılan tespit eder, onu tamamen hayatımızdan siler ve onun bizde yarattığı yükten kurtuluruz.

Reiki, varoluşun bütün düzeylerinde etkili­dir. O, bizim ruhsal, zihinsel, duygusal ve fizik­sel hâllerimizin hepsini etkiler. Reiki, süptil düzeylerde çok daha büyük ölçüde etkili olur. Bu nedenle Reiki oturumlarının etkilerini he­men görebilmek zordur. Ancak bir süre geçtik­ten sonra Reiki'nin iyileştirici giicü ve etkisi anlaşılabilir.

Bireysel gelişimimizdeki dönemleri, "Rei- ki’yle temasa geçmeden önce" ve "Reiki’yle temasa geçtikten sonra” diye ayırarak, karşı­laştırabiliriz. İnsanın kendisinde gözlemlediği hızlı ve farklı değişimler daima şaşırtıcı olur­lar. Reiki akarsa, bilgelikle akar. Ona nerede ihtiyaç duyuluyorsa, oraya akar Bu nedenle, el koyarken bireysel sezgilerle hareket etmek


 

önem kazanır. Sezgilerimiz, bizi kısıtlayan ak­lımızın hükmü altında bulunmazlar, onlar bil­geliğimizin kaynağını oluştururlar.

Alıcı, Reiki’ye inansa da-inanmasa da, Rei­ki etkili olur. Ama alıcının Reiki’ye karşı savun­maya geçmemesi doğru olur. Reiki’ye açık ol­ması yeterlidir. Konsantre olması veya bir başka şekilde hazırlanması gerekmez. Bede­nimizdeki mükemmel sistem nasıl etkin bir şekilde görevini yerine getiriyorsa, Reiki de akarak öyle olağan bir şekilde bizi etkisi altına alır.

Bir Reiki tedavisinden sonra, verici kendi­sini yorgun ve bitkin hissediyorsa, bunun se­bebi Reiki değil, vericinin kendi enerjisinden vermiş olmasındandır. Çünkü verici de Reiki verirken bundan faydalanır. Reiki, tepe çakra- mızdan girer aşağıya doğru akarak kâlp çaba­mıza iner, sonra omuzlarımız üzerinden dola­şarak el çakralanmıza akar. Bu esnada kâlp çakramız aktifleşerek açılır. Bunun neticesin­de de, daha büyük bir sevgiyle verme ve iyilik etme yetimiz gelişir. Reiki verirken, aynı za­manda Reiki’yle dolarız. Ne kadar muhteşem bir armağandır bu. Reiki onu verene de, alana da enerji bahşeder. Reiki tedavisi hem alıcı, hem de verici için mucizevî bir tecrübe haline gelebilir. Reiki; teslimiyet, rahatlık, iyilik, hu­zur, olmasına izin vermek ve açılmak anlamına gelir. Reiki, konsantre olup düşünce stresi ya­ratmak değildir. Bundan kurtulmalısınız. Her şeyin olmasına izin verin. Her ne oluyorsa, onu öyle kabul edin.
 

0
0
0
Yorum Yaz