11 06 2016

Usui Reiki - İyileşme ve ParaBaşlık

  • Reiki Ve Hastalıkların iyileşmesi

Reiki, sıklıkla ‘ sadece” bedensel rahatsız- lıklan gideren bir enstrüman olarak görülür. Reiki'nin bedene pozitif olan etkileri vardır, bu doğru. Ama Reiki asıl gücünü insanın zi- hinsel-ruhsal gelişimi üzerinde yaptığı etkiler­le gösterir. Hastalıkların ve rahatsızlıkların ne­denleri zihinsel/ruhsal alanda etkinleşir. Rei­ki, entegrasyon (bütünlenme) sürecinde fizik­sel durumumuzu da etkilediği için, uzun vade­de bedensel sağlığımızı güçlendirir.

Dolayısıyla iyileşme sürecine katkıda bulu­narak fiziksel hastalıkların tedavisinde yar­dımcı olabilir. Reiki ile yaşanan tecrübeler hem çok çeşitlidir, hem de bazen inanılmaz boyuttadır. Elbette Reiki'nin fiziksel hastalık- lan iyileştirme sınırlan vardır. Temelde her şey mümkündür. Ama hiçbir zaman abartılı ve boş ümitlere kapılmamalıyız. Dikkat ederek, başkalarına abartılı ümitler vermemeliyiz. Herkes bu alanda kendi deneyimlerini geliş­tirmek zorundadır.

Başınız ağrıdığında kendinize Reiki verin. Bir yerinizi yaktığınızda, kendinize Reiki verin. Soğuk algınlığında kendinize Reiki verin. Rei­ki her zaman devreye sokulabilir. Reiki her za­man pozitif bir etkide bulunur ve hiçbir zaran da yoktur.

Reiki’nin ağır hastalıklan iyileştirdiği veya iyileşmeyi hızlandırdığı söylenir. Buna rağ­men, ağır rahatsızlığı olan bir insana asla yal­nız Reiki ile iyileşebileceği ümidini vermeme­liyiz. Reiki, tıbbın yerine geçemez! Reiki, ta­mamlayıcı bir tedavidir. Ciddî bir hastalığı olan herkes, tıptan ve doktor kontrolünden asla kaçınmamalıdır.

Reiki, ancak tedaviyi destekleyici bir şifa metodu olarak kullanılabilir. Reiki, hastalıklar­da iyileşmeye yardımcı olur. Bu nedenle Rei­ki’nin öncelikle bizi tamamlayan ve bize reh­berlik eden yönünü görüp-önemsemeliyiz. Rehberimiz, bize iyileşme yolunda eşlik eder­ken, doğruya yönlendirir. Hiç kimseyi kesin kurallarla kısıtlamak istemem, ama her Reiki uygulayıcısının burada sorumluluğu vardır. Reiki’deki sonsuz imkânların farkına vardıkça muhtemel sınırların varlığını inkâr edemeyiz.

Bu noktada karma konusuna da bir açıklık getirmek istiyorum. Başkalarına Reiki verirken ve belki böylelikle onlarda bir şifa sürecini başlatırken, sık sık Reiki'yi verenlerin karma yüklendiği ileri sürülür. Karma, enerjetik ola­rak denkleşmenin bir başka ifadesidir. Bu denkleşme, Reiki’nin kullanılıp-kullanılmama- sına bağlı olmadan, her zaman ve her yerde ortaya çıkabilir. Bir başka insana yardım etme­nin karmaya sebebiyet verdiğine ya da o kişi­nin karmasına yapılan bir müdahale olduğuna dair ileri sürülen argümanın üzerinde duracak olursak, sadece Reiki değil, her şey karmaya bir etki olarak nitelendirilebilir. Bir doktor, bir hasta bakıcısı, herhangi bir sosyal görevli, en yakın dostuna bir probleminde yardımcı olan bir insan veya herhangi birisiyle teması olan bir başkası da karma yüklenir.

Çünkü insanlar arası her temasta, bilinçli veya bilinçdışı olarak, zıt kutuplu veya nötr bir enerji alış-verişi olur. O halde karmayla ilgili olarak yapılan uyanlar yersizdir.

  • Reiki Ve Para

Reiki ve para konusu, uzun zamandır en çok tartışılan konulardan birisi haline geldi. Daha birkaç yıl öncesine kadar farklı Reiki se­minerleri için istenilen ücretler çok yüksekti. Birinci Aşama Reiki için yaklaşık 200 Euro ödenmesi gerekiyordu. İkinci Aşama Reiki için 600 Euro, Üçüncü Aşama Reiki, üstatlık ve öğ­retmenlik derecesi için de 10.000 Euro isteni­liyordu. Özellikle öğretmenlik aşamasına uyumlamak için istenilen ücretin yüksekliğine birçok insan bir anlam veremedi. Bunun ne­deni hakkında Reiki öğretmenleri çok çeşitli açıklamalar yaptılar ve hâlâ da yapıyorlar. Bunlann arasında en sık kullanılanı şudur: Rei­ki öğretmeni olacak olan kişi, üstatlık ve öğret­menlikle elde edeceği Reiki armağanının yük­sek değerini malî olarak deneyimlemeli ki, Reiki’ye vermesi gereken değeri bilsin.

Reiki ücreti hakkında öne sürülen bu argü­manlar karşısında nasıl bir tutum takınılacağı herkesin kendi inisiyatifine bırakıldı. Günü­müzde çok farklı ücretlerle çok çeşitli teklifler yapılıyor olması önemli. Öyle ki, bu durumda Reiki’de öğretmenlik aşaması için birkaç yüz Euro’dan, 10.000 Euro’ya kadar ücret alınabili­yor. Herkes kendisi için en doğru olanı seçe­bilme özgürlüğüne sahiptir.

Reiki, bizleri her yerde kuşatıyorken ve serbestçe içimizde akmayı beklerken, bir Rei- ki seminerine niçin ücret ödememiz gereki­yor? İçimizde ve çevremizde bulunan bir şeyi satın alamayız. O halde Reiki’yi de satın ala­mayız. Ödediğimiz para Reiki için değil, onun için para ödemiyoruz. Böyle bir tutum, Rei- ki’nin yapısına ters düşerdi. Bizler sadece Rei­ki için, onu akıtmak için birer kanalız. Bizler, hayatımızın sürekli bir parçası olan bir şeyi (Reiki’yi) yönlendirip-kanalize etmek için ken­dimizi onun kullanımına sunuyoruz. Enerjiyi yönlendirerek yeni formlar oluşturuyoruz. İş­te, Reiki'de değerlendirilen ve ücretlendirilen şey, bu form oluşturma işlemidir.

Bir arkadaşınıza Reiki verdiğinizde zama­nınızı harcıyorsunuz. Kullandığınız zaman zar­fında, özellikle Reiki için ihtiyaç duyulan form­ları oluşturuyorsunuz. Reiki’nin verileceği me­kânın hazırlanarak kullanıma sunulması, Reiki ritüelinin yapılması, Reiki’yi alan kişinin Reiki ve onun kullanımı hakkında bilgilendirilmesi, gerekli örtülerin, mumların, tütsülerin, müzik CD’lerinin ve benzeri eşyalar ile malzemelerin temin edilmesi bu formların kapsamındadır. Yapılan bu hazırlıklar ve harcanan zaman, enerjileri temsil ederler. Siz de bu enerjileri sunarak Reiki’ye dahil ediyorsunuz. İşte tam da bu enerjilerin denkleştirilmesi gerekiyor. Yani arkadaşınıza Reiki verdiğinizde, onun da size, uygun bir enerjiyle karşılıkta bulunması çok doğal. Bunun illâ ki para olması gerekmez, çünkü arkadaşlar arasında bu âdetten değil­dir.

Küçük bir hediye de buna karşılık olabile­ceği gibi, manevî değeri olan bir şey de olabi­lir. Enerji alış-verişinin neyle ve nasıl olacağı size kalmış bir şeydir, bu sizin meselenizdir. Şayet zahmetlerinizin karşılığında hiçbir şey istemiyorsanız, bu da uygundur, çünkü her­hangi bir dönemde bu zahmetinizin pozitif olan karşılığını mutlaka alacaksınız. Bu kesin! Reiki öğretmeni ve öğrencisi arasındaki ilişki­de de para konusuna aynı prensip çerçevesin­de bakılmalı. Reiki öğretmenin de yukarıda sı­ralananlara benzer zahmetleri söz konusudur ve belki de reklâm, mekân ve yol giderleri gi­bi masrafları da oluyordur. Bütün bu muhte­mel koşullar, öğretmenin Reiki seminerlerine ve öğrencilerinin kişisel gelişimlerine harcadı­ğı zaman için biçtiği sübjektif değer, ücreti et­kiler. Bu ücret, bir Reiki öğretmeninden diğe­rine değişik ve oldukça farklı olabilir. Bu konu­da herkes bireysel bir sorumlulukla hareket etmelidir.

Ödenen para Reiki için değil, Reiki öğret­meninin zamanı ve enerji kullanımı içindir. Bir Reiki öğretmeni de her zaman bunun bilincin­de olmalıdır, tıpkı öğrencisiyle arasında olan ilişkinin farkında olması gerektiği gibi. Bir Rei­ki öğretmeninin Reiki yolunda ilerlemiş olma­sı doğaldır ve onun, öğrencilerinden daha farklı problemleri bulunduğu da muhakkaktır. O da hayat sorunlannı az ya da çok ele alarak aşmak zorunda olan bir insandır. O da, de­vamlı gelişmek zorunda olan birisidir. Bundan onu, hiçbir ünvan muaf tutamaz Bunun öte­sinde, bir Reiki öğretmeni olmanın anlamı, Reiki'yi aktarmak için kendini ona bırakarak teslim olmayı benimsemektir. Öğretmen, prensibin kendisi değildir. O, sadece prensi­bin ve disiplinin hizmetlisidir. Bu bilinci taşı­mamız ve birbirimize buna uygun davranma­mız gerekir. 

0
0
0
Yorum Yaz