18 06 2016

Usui Reiki Aşamaları

REİKİ AŞAMALARI

Geleneksel Usui Reiki Sistemi üç aşamaya ayrılmıştır. Serbest çalışan Reiki öğretmenleri bulunmazken, Reiki yalnızca belirli organizas­yonların içinde aktarılıyordu; örneğin "Reiki Alliance” birliğinde üç aşamada veriliyordu. Üçüncü Aşama, Üstatlık Aşaması nı ve uyumla- ma ritüelleri hakkındaki bilgileri kapsıyordu, böylelikle alıcı, uyumlama bilgisiyle ve yetki­siyle başkalarına Reiki aktarabiliyordu. 1989’da serbest Reiki öğretmenliğine izin ve­rildi. Serbest öğretmenler Reiki Üçüncü Aşa- ma'yı tekrar iki aşamaya böldüler. Günümüz­de Reiki’deki Üçüncü Aşama’yla üstatlığa uyumlanmak, Dördüncü Aşama’yla uyumlama hakkındaki bilgilerin aktanlması ve uyumlama yapma yetkisinin verilmesi anlaşılıyor.

Uyumlamada her üç aşama farklı anlamlar taşır. Reiki'nin her aşaması farklı yükseklikte bir enerji salınımını ifade eder. Bundan ötürü her Reiki aşaması farklı olan görevleri ve ça­lışmaları kapsar.

Reiki, öncelikle bilincin tekâmülünde bir enstrüman olarak kabul edildiğinden, özel enerji niteliklerine sahip bulunan farklı Reiki aşamaları insanlann gelişim düzeylerine uy­gun olur. Dolayısıyla her Reiki Aşaması’nda somut görev ve çalışma alanları vardır. Birey­selleşme yolunda Reiki bir enstrümandır ve Reiki’deki her aşama duygusal bir arınmayla bağlantılıdır.

Birinci Aşama’da somut olarak doğrudan bedene hitap edilir ve katı madde ortamında bulunan fiziksel düzeye temas edilerek çalışı­lır. İkinci Aşama’da zihinsel (mental) düzey ön plâna çıkar ve özellikle zihinsel beden düze­yinde çalışılır. Üçüncü Aşama’da ağırlık nokta­sı ruhsal düzeyde bulunur ve astral alanda ça­lışılır. Bütün aşamalara yoğun duygusal deği­şimler eşlik ederler, çünkü her Reiki aşama­sında daima duygusal bedene hitap edilir.

Bu uygulama biçiminden, Reiki’nin kendi içinde kapalı bir sistem olduğu anlaşılır. Bü­tün düzeyler ayrı ayrı işlenir. Üstatlık Aşama- sı’yla birlikte, madde ile madde-üstü âlemin dönüşüm noktasına, yani astral düzeye geçile­bilir. Alt düzeylerdeki görevleri ve çalışmalan hakkıyla tamamlayanlara "Büyük Üstatlık Aşa­masının kapısı açılır ve böylelikle ruhsal dü­zeye geçebilmek de imkân dahiline girer.

0
0
0
Yorum Yaz