14 06 2016

Aura ve çakralarBaşlık

Aura Ve Çakralar

Her insanın fiziksel bedenine nüfuz ederek onu kuşatan bireysel bir aurası, bir enerji


 

bedeni ve bir de ışık bedeni bulunur. Aura, duyu gücünün artırılmasıyla algılanabilir. Au- ranın büyük bir bölümü süptildir ve tıpkı fizik beden gibi, o da maddî düzeye aittir. Aura; formuna, yapısına, içeriğine ve rengine göre insandan insana farklılık gösterir. Auranın gö­rünümü tesadüfen oluşmaz, bu görünümü be­lirleyen faktör, bireyin gelişim durumu ve zi­hinsel yapısıdır. Auranın farklı katmanlan (bir manâda kat kat bedenleri) ve bunların üzerin­de çakraları vardır.

Çakralar saat yönünde şiddetli dönüşlere sahip olan enerji merkezleridir. Bunlann göre­vi, enerjiyi dışandan alarak insanın enerji sis­temine sevk etmektir. İnsan omurgasında, çakralardan sevk edilen enerjiyi organizmaya dağıtan bir enerji hattı (kanalı) bulunur. Dö­nüştürülen veya organizmada artık ihtiyaç du­yulmayan enerjiler, çakralar üzerinden tekrar dışanya verilirler. Bu dönüştürme süreci yaşa­mın temelidir ve her insanda mevcuttur. Omurgadaki “ana güç akımı" bütün çakralan birbirlerine bağlar. Her çakra, bedenin belirli bir bölgesini enerjiyle besler. Ana güç akımıy­la çakralar ve enerjinin nihaî hedef noktalan arasındaki bağlantı hatlanna “kanallar" denilir.

Auranın kanallan bireyin gelişim ve bilinç seviyesine göre farklı oluşumdadırlar. Bu ka- nallann oluşumuna göre, yaşam enerjisi insan organizmasına az veya çok miktarda akabil- mektedir.İşte kendimizi nasıl hissettiğimiz de buna bağlıdır. İçimizde akan yaşam enerjisi­nin miktarı ne kadar fazlaysa, kendimizi o ka­dar dinamik ve iyi hissederiz. Auranın berrak­lığı ve enerji kanallannın temizliği, enerjinin serbest akma niteliğini belirler. Eğerkanallan- mız bazı blokajlar nedeniyle tıkalıysa veya ba­zı travmatik olaylar nedeniyle auramıza zıt ku­tuplu enerji düğümleri yerleşmişse, enerjinin akışı sekteye uğrar. Bunun sonucunda enerji sistemindeki bazı alanlar enerji zafiyetine uğ­rayabilirler. Enerji esasıyla işleyen bütün me- totlann ana hedefi, öncelikle enerjinin ser­bestçe akabilmesi için kanallan temizlemek­tir. Reiki metodu kanal temizliğini hem uyum- lama esnasında, hem de düzenli kullanımıyla sağlar. İşte bu konunun derinliğine girmeden önce, auradaki farklı katmanlan ve çakralan daha etraflı bir şekilde incelemeliyiz.

Aura birbirlerine nüfuz eden çeşitli kat­manlardan oluşur. Birinci aura katmanı bede­nin içine nüfuz eder, ama auranın diğer kat­manlarından da etkilenir. İkinci aura katmanı auranın birinci katmanına nüfuz ederken, au- ranın diğer katmanlan da etkilenmektedir.

Auradaki her katman, bir önceki katmanın kapasitesine göre, daha fazla yayılma potansi­yeline, daha yüksek bir dalga frekansına ve daha süptil bir yapıya sahiptir. Aura katmanla- n-, yoğunluklan, formları, renkleri ve fonksi- yonlan açısından ayırt edilebilirler. Aurayı ve onun katmanlarını algılama yeteneği, hem üzerinde çalışmaya, hem de bireyin bilinç dü­zeyine bağlıdır. Algılamak istediğimiz katman ne kadar yüksek frekanslıysa, onunla temasa geçmek için bilincimizin de o kadar genişle­mesi gerekir. Aura katmanlan düalist bir yapı­dadır. Her katman yapısının yarısı güçlüdür, öteki yansı ise enerji bulutlanndan oluşur. Katmanların yapıları, enerji bulutlarına yön verir. 

0
0
0
Yorum Yaz