14 06 2016

Aura ve Çakralar 2

İNSAN AURASININ KATMANLARI ►     Eterik Beden

Eterik beden, tıpkı fizik bedenin yapısın­dadır, ona form verir ve onu destekler. Fizik


 

beden, eterik güç alanı olmazsa varolamaz. Zihnimizde bunu daha iyi canlandırabilmemiz için, bitki dünyasından aldığım bir örneği ver- mek istiyorum: Henüz büyümekte olan küçük bir bitki, eterik alanda bir model oluşturmuş- tur bile. Onun eterik bedeni önceden varol­muştur.

Bitkinin çıplak gözle gördüğümüz madde (fizik) bedeni, çıplak gözle göremediğimiz bu yapı modelinin içinde büyümektedir.

Herhangi bir uzvunu kaybeden insanların kaybolan uzuvlan, eterik bedenlerinde varol­mayı sürdürürler. Eksilen katı maddeli beden parçasıyla, eterik beden arasında sekteye uğ­rayan ilişki nedeniyle meydana gelen hayalî ağrılar ancak böyle açıklanabilir. Eterik be­den, diğer bütün bedenler gibi fizik bedene nüfuz eder ve yaklaşık 5 cm'ye kadar bir çap­la fizik bedenin üzerinde yayılarak onu sarar. Eterik bedenin rengi, kişinin keyif haline göre, mavi veya gridir.

Bazı görüşlere göre, Reiki gücünün eterik beden düzeyindeki etkisi Akaşa ilkesinden kaynaklanır. Eterik düzeyde zaten yaşam gücü vardır. Biz, yaşam gücümüzü oradan sağlaya­rak enerji sistemimizi besleriz. Eterik düzey­de ışık ve yaşam gücü olduğu kesindir. O, va­roluşun bütün düzeylerine nüfuz eder. Şahsen ben, Reiki gücünün, spiritüel düzeydeki (ışık düzeyindeki) "akaşik prensipten” çıktığına ve astral düzeyden gerçek madde düzeyine ulaş­tığına inanıyorum. Çünkü eterik düzeydeki ışık, madde-üstü ruhsal alandan çıkan ışığın daha yoğun bir göstergesidir.

Reiki Birinci Aşama’da özellikle fiziksel ve eterik düzeyde çalışılır. Birinci Aşama’ya uyumlanmakla birlikte, bu düzeylerde güçlen­dirilmiş bir temizlenme süreci başlar. Birinci Aşama Reiki'ye bağlanmayla da aynı şey olur.

Bağlantı, fiziksel düzeyde sağlanır. Eller basit bir şekilde bedenin üzerine konulur.

  • Duygusal Beden

Duygusal beden, eterik bedenden sonraki aura katmanından oluşur. Duygusal beden, duygulan temsil eder ve yansıtır. Fizik bede­nin çevresini yaklaşık 3 ilâ 8cm çapında yayı­lan bir alanla sarar.

İnsanın duygulan bu katmanda bulutçuklar şeklinde görülür. Bu enerji bulutçuklarının de­ğişik renkleri vardır. Duygulanmız net ise, bu- lutçuklann rengi parlak, duygularımız karma­şıksa bulanık olur.

Hangi aşamaya olursa-olsun her uyumlan- mada, doğrudan duygusal bedene hitap edi­lir. Her temizlenme (annma) veya değişme sü­reci, yoğun ve derin duygusal olaylarla birlik­te cereyan eder.

  • Zihinsel (Mental) Beden

Zihinsel, yani mental beden, düşünce sü­reçlerimizle temas halindedir Güçlü bir yapı­sı bulunur. Duygu ile düşünce uyum halinde olduğunda, duygusal bedendeki enerji bulut- çuklan zihinsel beden yapısını izleyip hareket ederler. Zihinsel beden, fizik bedeni 8ilâ 20 cm çapında yayılarak sarar. Zihinsel bedeni­mizin yapısı, kişisel fikir ve düşüncelerimizi içerir.

Bir düşünceyle bir duyguyu bağlama biçi­mimize göre zihinsel bedenimizdeki düşünce yapısı renk alır. Bir düşünceye sahip olduğu­muzda, ona bir enerji yükleriz. Yoğun bir se­vinç hissi (veya buna benzer bir düşünce) ne kadar duygusal ise, o kadar çok güç kazanır. Bir düşünce ne kadar güçlenirse, hayatımızda


 

kendisini göstermek için o kadar ısrar eder. Bir şeye kesinlikle inandığımızda, arzu ettiği­miz şeyi veya durumu hayatımıza geçirmek için duygusal güçler demet halinde işbaşı ya­parlar. Düşüncelerimizin ve inancımızın gücü işte bu mekanizmaya dayanır.

Duygusal ve zihinsel bedenlerin birbirle- riyle olan bağlantıları, tıpkı form ile içeriğin birbirleriyle bağlantılarında olduğu gibidir. Zi­hinsel bedenin formu veya yapısı sadece be­lirli içerikleri, yani bu durumda duygusal be­denin içeriklerini alabilir. Duygusal beden de, zihinsel bedenin yapısına uyar. Böylelikle her ikisinin birbirlerine uyumlanarak meydana ge­tirdikleri bir uyum söz konusu olur ki, bizler bunu, belirli duyguların, belirli düşünceleri çağrıştırması olarak yaşarız.

Reiki İkinci Aşama da bilinçli olarak zihin­sel düzeyde çalışılmaya başlanır ve bilinçdışı yapılar, Reiki İkinci Aşama metotlarıyla mü­kemmel bir şekilde değiştirilebilirler.

  • Astral Beden

Auranın üçüncü katmanı astral bedendir. Buradaki enerji bulutçuklan gökkuşağı rengin- dedirler. Astral beden düzeyi, aynı zamanda kişinin başkalarıyla iletişim düzeyini de tem­sil eder. İnsanlar arasındaki enerjetik bağlan­tıları ve karşılıklı enerjetik hareketleri herkes hissedebilir. Bilinç seviyesini yükseltebilen birey bunları gözle görebilir.

Birbirini seven iki insan arasındaki enerji bantları çok güçlüdür, renkleri koyu ve parlak­tır. Birbirine tahammül edemeyen iki insan arasındaki enerji bantları ise çok zayıftır, renk­leri koyu ve saldırgan karakterlidir.

Meselâ bir cafede otururken etrafımızdaki insanları gözlemlediğimizde, insanlar arasın­daki duyguların, görüşlerin ve fikirlerin astral düzeydeki ifadesini algılayabiliriz. Örneğin adamın birisi, bir çok sebepten ötürü orada karşılaştığı bir başka adamdan hiç hoşlanma­yabilir. İlk defa karşılaştığı bu yabancı, tavırla­rıyla ona "gölge’sinin bir kısmını gösteriyor olabilir.

Böyle bir durumda kişisel "gölge’nin bu kısmı, otomatikman öteki kişiye yansıtılır. As­tral düzeyde, bir insanın diğer bir insan hak- kındaki görüşleri ve duyguları gözlemlenebi­lir. Bu görüşler yansıtma niteliği taşımıyorlar­sa, enerjetik bağlantı nötr olur. Ama bu görüş­ler bir yansıtmayla bozuldularsa, enerjetik bağlantı itici veya saldırgan bir karakterde olur. Duygusal ve hassas bir insan hem astral düzeyde meydana gelen bütün insanlar arası enerjetik bağlantıları, hem de karşılıklı ener­jetik hareketleri hissedebilir. O, aynı zamanda bazı yansıtmaların objesi haline geldiğini de algılayabilir.

İnsanın tekâmül etme yolundaki hedefi, projeksiyonları (yansıtmaları) geri çekmektir. Bu projeksiyonlar, astral düzeyde, insanlar arası şeklen bozuk, zıt kutuplu enerjetik bağ­lantılar hâlinde görülürler. Yansıttıklarını adım adım geri çekebilen birey, astral düzeyde öte­ki insanlarla enerjetik bağlantısını kesmez, ama bu bağlantı; berrak, parlak, temiz ve ışık doludur.

0
0
0
Yorum Yaz