18 06 2016

1. Aşama

Birinci Aşama Reiki seminerlerine katılmak için, insanların oldukça farklı ve çok çeşitli se­bepleri vardır. Dolayısıyla katılımcıların Rei- ki’ye, Reiki öğretmenine ve Reiki seminerine karşı tavırlarında da farklılıklar olabilir. Katı­lımcılardan kimileri konuya şüpheyle, çekin­gen ve temkinli olarak yaklaşırlarken, bazılan Reiki’nin onlara yardımcı olacağından kesin­likle emin olabilirler. Reiki öğretmeni, bütün bu tavırları kabul ederek, makûl ve ortak bir anlayış zemini oluşturmaya çalışmalıdır. Birin­ci Aşama Reiki seminerindeki atmosfer genel­likle çok yoğundur, çünkü katılımcılar merak­la bekledikleri uyumlama hakkında doğal ola­rak peşin bir fikrin sahibidirler. Uyumlama hakkındaki peşin fikirler seminer öncesi güç- lüdür, ama seminer esnasında bu fikrî beklen­tiler iyice güçlenerek büyürler.

Her seminerin başlangıcında vuku bulan bu tipik gergin atmosfer eşliğindeki farklı bek­lentiler, ümitler ve peşin fikirler karmaşık bir grup enerjisi meydana getirirler. Birinci Aşa- ma’ya uyumlandıktan sonra, bütün katılımcıla­rı birbirlerine bağlayan bir "organ" ve ortak bir iletişim düzeyi oluşur. Şüpheler ve endişeler yerlerini daha nelerin öğrenileceğine duyulan meraka bırakırlar. Birinci Aşama'ya uyumlan- mayı yaşamak, Reiki’de yaşanan diğer dene­yimler gibi, daima kişiye göre farklı olur. Bura­da herkesin yaşadığı farklı bireysel tecrübeler, Reiki'nin evrenselliğini yansıtırlar.

Birinci Aşama da  Reiki hakkında te­mel bilgiler aktarılır. Katılımcıların çoğu, Rei­ki hakkında çeşitli kitaplar okuyarak gelirler, dolayısıyla bu hususta zaten az-çok bilgi sahi­bidirler. Buna rağmen Reiki’deki temel bilgi­lerin bir öğretmen tarafından verilmesi şarttır. Aktarılması gereken temel bilgilerde şu konu­lar bulunur:

 • Reiki'nin tarihçesi
 • Reiki'nin etkileme biçimi
 • Temel el pozisyonları
 • Aura
 • Çakralar
 • Reiki enerjisinin özellikleri
 • Uyumlanmalar
 • Reiki yolu
 • Reiki yaşam kuralları
 • Ve daha birçok başka şey.

Uyumlama ve bilgi aktarmanın yanı sıra, öğretmen isteğe göre, seminerin seyri içeri­sinde meditasyon ve nefes egzersizleri de uy­gulayabilir.

Birinci Aşama Reiki ile, hangi yaşam alanla­rına temas edildiği ve Birinci Aşama daki geli­şim (tekâmül) hedefinin ne olduğu sorusu ya­nıtlanır.

Birinci Aşama Reiki'ye uyumlanma, özellik­le fiziksel bir arınma (temizlenme) reaksiyo­nunu birlikte getirir. Bu reaksiyonu alıcıda, terlemenin artışı ve dışkı renginin koyulaşma­sı şeklinde görmek mümkündür. Bu, beden­den zehirli (toksit) maddelerin atıldığını gös­teren kesin bir işaret olur. Bu süreç, alıcıya her gün tam tedavi uygulanarak desteklenmelidir. Bunun yanı sıra birey, bedenini ve kendisini daha iyi tanımaya başlar, bireysel enerji ala­nındaki süptil enrejiler için hassasiyet gelişti­rir.

Reiki Birinci Aşama, bireyin kendisini tanı­ma yolunda atacağı ilk adımdır. Burada söz konusu olan, bedenini incelemesinin yanı sı­ra, kendisini ve toplum içindeki bireysel dav­ranışlarını daha iyi anlamasıdır. Onun için şu sorulan yanıtlaması gerekir

 • ‘Kendimi nasıl görüyorum?
 • Başkalan beni nasıl görüyorlar?
 • Hayatta hangi rolleri üstleniyorum?
 • Kimler benim belirli rolleri üstlenmemi bekliyorlar?
 • Bunlar hangi roller?
 • Ben başkalarından neler bekliyorum?

•Çevremin taleplerini karşılayabilmek için, genellikle içimden gelenin tersini yapmak zo­runda kalıyor muyum?

 • Başkalanna ne kadar-ne ölçüde bağımlı­yım?
 • Başkalarının takdirine ve onayına ne ka­dar ihtiyaç duyuyorum?
 • Başkalan tarafından kabul edildiğimi ne zaman hissediyorum?


 

 • Başkalarıyla ilişkilerim sağlıklı ve mem­nun edici bir düzeyde mi?
 • Kendi hedeflerim var mı?
 • Kendi hedeflerimi izleyebiliyor muyum?
 • Kendimi, becerilerim ve yaratıcılığımla ifade edebiliyor muyum?
 • Boş vakit bularak, zaman zaman bir çocuk gibi oynayabiliyor muyum?"

Bu sorularla, Reiki Birinci Aşama'nın ilgi alanı belirlenmiş olur. Birinci Aşama'daki he­def; bireysel maske-kimliği, çevresel ilişkileri ve bireysel davranış modellerini tanımaktır. Aynı zamanda kişinin kendisini bireysel ola­rak ifade edebilmesini geliştirici adımlar atıl­maya başlanır. Buna uygun olan metotlar daha sonraki bölümlerde de verilir. Böylelikle Bi­rinci Aşama Reiki’yle bilinçli olarak bireysel­leşme yolunda yürünmeye başlanılır.

Birinci Aşama'daki çalışmalara gereken za­manı saptamak için, sübjektif duygular ve algı­lar üzerinde durulmalıdır. Bazı kişiler kendile­rini birkaç ayda İkinci Aşama'ya geçmek için hazır hissedebilirlerken, bazılan bunun için daha fazla bir zamana ihtiyaç duyabilirler Ba­na göre burada önemli olan şey, ilerlemek is­teyen bireyin bir sonraki aşama için kendisini gerçekten hazır hissediyor olmasıdır.

Birinci Aşama’nın kapsamında; bireyin bi­linçli ve amaçlı olarak "kendilik" yansımalannı görmesi, kendi maske-kimliğini tanıması ve bu kimliğinin, “kendiliğini” hangi durumlarda baskıladığını saptayarak onu ortaya çıkartması (uygun çalışmalar zemininde) gibi uygulama­lar hedeflenir.

Bunlara ek olarak düzenli bir şekilde her gün, sadece eller konularak Reiki uygulanır. Bunu, küçük bir seremoni eşliğinde yapmak en iyisidir. Çünkü seremoni uygulaması ile birlikte kısa zamanda bir alışkanlık oluşur ve bu alışkanlığının aracılığı sayesinde daha de­rin bir gevşeme hâline geçebilen, güncel dü­şüncelerden daha çabuk sıynlabilen bir hâle gelen kişi, kendisini tamamen Reiki’nin akışı­na bırakabilir.

Reiki yolunun henüz başında bulunan bi­rey, ellerinde bir şey hissedemediğinde endi- şelenmemelidir. Bu, çok normaldir. Özellikle başlangıçta süptil enerjilerle ilgili olan birey­sel hassasiyeti, henüz ellerinde bunu hisse­debilecek kadar artmamış olabilir. Reiki ener­jisini ellerde hissedebilmek, ruhsal durumla da ilgilidir. Birey bütün gün yüksek gerilim ve stres altında kalmışsa, aynı günün akşamı Rei- ki seansında gevşeyebilmek için zorlanıyor ol­ması gayet doğaldır. Bu durumda Reiki’yi çok fazla hissedemez.

Ama buna rağmen, yani hissedilse de his­sedilmese de, Reiki kesinlikle akar. Reiki’ye düzenli olarak sadık kalındığında, bir süre sonra onun gücü ellerde hissedilmeye başla­nılır. Öyle ki, ne zaman Reiki’yi düşünürseniz, onun hakkında konuşursanız veya hayatınızda sizin için önemli olan birisiyle buluşursanız Reiki’yi ellerinizde hissedecek bir hâle gelirsi­niz. Reiki’yle ne kadar fazla çalışırsanız, onun tezahürlerini ne kadar çok tanırsanız, gücünü günlük hayatınızın normal akışında bile bir­denbire ellerinizde beliren bir karıncalanma şeklinde hissedebilirsiniz. Reiki gücünü his­setmek, tamamen kendiliğinden oluşur.

Reiki terapisinde hangi seremoninin kulla­nılabileceğini, hangi temel pozisyonlann uy­gulanabileceğini, Birinci Aşama ile hangi di­leklerin nasıl desteklenebileceğini ve Rei- ki'yle maske-kimlik üzerinde nasıl çalışılacağı­nı, "Reiki’yi Uygulama” Bölümü'nde açıklıyo­rum.


 

0
0
0
Yorum Yaz